Winnenden Pol.

13. březen 2009 | 21.30 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Nejhorší den v životě policejního šéfa

Revirní vedoucí Rolf Böskens (58) zpustil velkopoplach

Horror od Winnenden (Německo) - pár minut po té co Tim Ketschmer (17) svůj amok běh začal, startoval Rolf Böskens (58) policejní velkopoplach.

V 9:33 hodin přišel první nouzový telefonát z Albertville školy. Jedna policajtka, která má stráž, křičí najednou: "Ihned všochni sem, amok běh!" Ale skoro půlka všech 52 policistů je u školení v Urbach. Je volat, nezbývá žádnej čas. "Zrovna dneska", myslí Ralf Böckers. Pak další nouzový telefonáty ze školy. "Přijďte rychle, tady se střílí!"

Školní ředitelka Astrid Hahn popysuje na telefonu, kde ten zběsilý vrah v budově je. Na hornim vchodě. "Já nemůžu s pokoje", křiší Hahn. Rolf Böckens pošle ihned osm policistů, zpustí velkopoplach, zavolá vrtulník a speciální komando.

Jenom dvě minuty po nouzovim telefonátu dorazí první policisté ke škole, zajišťujou se vzájemě s vytaženýma zbraněma, jak se to pořád učily.

Vztoupí do budovy. Tim Kretschmer míří ihned na ty policajty. Jedna kulka z jeho devět-milimetrový-baretty letí kolem obličeje jednoho policajta. Cítí ještě tah vzduchu.

Rolf Böckens dorazí krátce po jeho kolegu ke škole, vidí mrtvý a zraněný, vystrašený školáky a učitele. Bösken je již 40 let policajt - tohle je jeho nejhorší den jeho života.

Policejní šéf: "Kdyby řiditelka tak mimořádně dobře nereagovala, tak by se stalo ještě víc." Žádnej zázrak: Astrid Hahn měla 2007 a 2008 u něch školení, "chování při amoku". Přesně tohle vědění použila ta žena a její kolegové teď. Zachránilo to plno žákům život...

DE_vlajka.JPG
Der schlimmste Tag im Leben des Polizeichefs

Revierleiter Rolf Böskens (58) löste den Grosseinsatz aus

Der Horror von Winnenden – wenige Minuten nachdem Tim Ketschmer († 17) seinen Amoklauf begann, startete Rolf Böskens (58) den Großeinsatz der Polizei.

Um 9.33 Uhr geht der erste Notruf von der Albertville-Schule ein. Eine Polizistin, die Wache hat, schreit plötzlich: "Sofort herkommen, Amoklauf!"

Doch fast die Hälfte der 52 Beamten ist bei einer Fortbildung in Urbach. Sie zu rufen, bleibt keine Zeit mehr. "Ausgerechnet heute", denkt Ralf Böskens. Dann weitere Notrufe aus der Schule. "Kommen Sie schnell, da wird geschossen!"

Schuldirektorin Astrid Hahn beschreibt am Telefon, wo der Amokläufer im Gebäude unterwegs ist. Am oberen Eingang. "Ich kann nicht aus dem Zimmer", ruft Hahn. Rolf Böskens schickt sofort acht Beamte los, löst Großalarm aus, ruft Hubschrauber und Sondereinsatzkommandos.

Nur zwei Minuten nach dem Notruf erreichen die ersten Polizisten die Schule, sichern sich gegenseitig mit gezogenen Waffen, wie sie es immer wieder geübt haben.

Sie betreten das Gebäude. Tim Kretschmer zielt sofort auf die Beamten. Eine Kugel aus der Neun-Millimeter-Beretta des geübten Sportschützen zischt am Gesicht eines der Polizisten vorbei. Er spürt den Luftzug.

Rolf Böskens trifft kurz nach seinen Kollegen an der Schule ein, sieht Tote und Verletzte, verängstigte Schüler und Lehrer. Böskens ist seit 40 Jahren Polizist – dies ist der schlimmste Tag seines Lebens.

Der Polizeichef: "Wenn die Schulleiterin nicht so hervorragend reagiert hätte, wäre noch mehr passiert." Kein Wunder: Astrid Hahn hatte 2007 und 2008 bei ihm eine Fortbildung besucht, "Verhalten bei einem Amoklauf". Genau dieses Wissen nützt der Frau und ihren Kollegen jetzt. Es rettet wohl vielen ihrer Schüler das Leben...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře