disuse love

12. únor 2014 | 17.00 |

CZ_vlajka.JPG - DE_vlajka.JPG

Podle statistik je se svým sexuálním životem nespokojena polovina žen včetně těch, jež žijí v jinak harmonickém partnerském svazku. Zatímco nejspokojenější jsou třicátnice až pětatřicátnice, s každým dalším rokem věku přibývá těch nespokojených.

Nejčastější sexuální problémy žen vycházejí z neschopnosti dosažení orgasmu, z bolesti prožívané při styku, ale i traumat z dětství (např. v důsledku zneužívání). Někdy mohou být ženy nespokojené i z jiných důvodů. Například kvůli studu nebo snaze o dokonalost.

Vnímání vlastní atraktivity hraje důležitou roli naprosto ve všem, tudíž i při sexu. Pokud se ženy neustále sledují a hledí na to, jak v dané poloze vypadají, zda jsou stále dostatečně přitažlivé a žádoucí, pak ani není možné, aby si milování užily. Jejich sexuální prožitek je tak minimální.

Sex a milování jsou často v médiích vykreslovány jako činnosti pozoruhodné především kvůli důrazu na výkon a kvantitu, kdy kvalita vztahu je na pozadí. Realita je samozřejmě jiná. Jenže lidé se rádi srovnávají, a pak trpí.

Velmi dobrým příkladem, kdy se míjí realita s představami, je například četnost a intenzita dosahování vyvrcholení, společný orgasmus, extravagantní polohy, velmi hlasité výkřiky apod. Další problémy žen souvisejí s tím, že často berou ohled na partnery, a přitom zapomínají na sebe samotné. Prožitek z milování je pak u nich minimální.

Některé ženy se nedokážou patřičně uvolnit i z neustálého strachu z otěhotnění či pohlavních nemocí. Ačkoli berou antikoncepci, stále mají na mysli, že žádná ochrana kromě sterilizace není stoprocentní. Bohužel se jim neuleví ani v okamžiku, kdy jejich ochranu jistí kondomem i muži. Pořád myslí na to, že i tam hrozí riziko protržení.

Všechny tyto problémy lze řešit. Někdy pomůže sexuolog. V každém případě je zbytečné se trápit.


DE_vlajka.JPG

Laut der Statistik ist die hälfte der Frauen mit ihrem sexuellem Leben unzufrieden, inclusive der, die im einer harmonischen Beziehung sind. Während die zufriedensten die mitdreißiger bis fünfunddreißiger sind, steigt mit jedem weiteren Jahr die Zahl der unzufriedenen.

Die häufigsten sexuellen Probleme der Frauen ergeben sich aus der Unfähigkeit einen Orgasmuss zu erreichen, aus Schmerzen erlebten während des Akts, aber auch aus einem Trauma aus der Kindheit (z.B. in Konzequenz von Missbrauch). Machmal können Frauen auch aus anderen Gründen unzufrieden sein. Zum Beispiel wegen der Scham oder des Bestrebens um Perfektion.

Das wahrnehmen der eigenen Atraktivität spielt wichtige Rolle rundweg im allem, auch beim Sex. Wenn sich Frauen ununterbrochen beobachten und blicken darauf, wie sie in gegebenen Stellung aussehen, ob sie weiterhin ausreichend anziehend und begehrenswert sind, dann ist nicht mal möglich, dass sie das Liebesspiel genießen. Ihr sexuelles Erlebniss ist dann minimal.

Sex und Liebesspiele sind oft in den Medien dargestellt als Akt, der beachtungswert ist vorallem wegen der Demonstration von Leistung und qualität, wann qualität der Beziehung an hinterer Stelle steht. Realität ist natürlich eine andere. Nur die Menschen vergleichen sich gerne, und dann leiden sie.

Sehr gutes Beispiel, wo sich die Realität und Vorstellung irren, ist Beispielsweise die Häufigkeit und Intensität des Orgasmus, gemeinsammen Orgasmus, extrawagante Stellungen, sehr laute schreie usw.  Weiteres Probleme der Frauen hängen dammit zusammen, dass sie oft Rücksicht auf ihren Partner nehmen, und dabei vergessen an sich selbst zu denken. Das Erlebniss aus dem Liebesspiel ist dann bei ihnen minimal.

Manche Frauen können sich nicht locker machen aus ständiger Angst vor Schwangerschaft oder Geschlechtskrankheiten. Obwohl sie die Pille nehmen, denken sie ununterbrochen daran, dass es keinen anderen Schutz als die Sterilisation zu 100% gibt. Leider geht es ihnen auch nicht besser wenn der Partner ein Kondom benutzt. Ständig denken sie auch an das Risiko das dieses reißen könnte.

Alle diese Probleme können geklärt werden. Manchmal hilft ein Sextherapheut. Auf jeden Fall ist es sinnlos sich zu quelen.


quelle novinky.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře